بازار فارکس در ایران

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس

آشنایی با سرمایه گذاری خصوصی

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﻨﺘﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾن ﺗﻘﺴﯿم ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ، اﺧﯿﺮاً ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻫﺮ داراﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ در اوراق ﺑﺪﻫﯽ و ﺳﻬﺎم و ﺳﭙﺮده اﺷﺎره دارد. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻤﻼً ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻧﻮع داراﯾﯽ- داراﯾﯽ ﻣﺸﻬﻮد آشنایی با سرمایه گذاری در بورس و واقعی- و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺘﻘﺎت و اﺧﺬ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮوش اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد. از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎل و ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﻻی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺎﻻ، ﺗﻨﻮع ﮐﻢ در ﺳﺒﺪ داراﯾﯽﻫﺎ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺳﻨﺠﺶ رﯾﺴﮏ و ﺑﺎزده، ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻧﻈﺎرت و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. از اﻧﻮاع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ این ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آشنایی با سرمایه گذاری در بورس در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻﯽ ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﺑﺰارﻫﺎي ﮐﺎﻻﯾﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ. از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر، ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد. از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ، ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی سرمایه گذاری ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺟﺴﻮراﻧﻪ در دﺳﺘﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻬﺎم ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار در آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آورده ی آنﻫﺎ اﺳﺖ.

وبينار آشنایی با آشنایی با سرمایه گذاری در بورس بورس و سرمایه گذاری

وبيناربورس

طبق بررسی های صورت گرفته ، خیلی‌ها تنها راه سرمایه‌گذاری که سراغ دارند سپرده‌گذاری در بانک‌ها است. دلیل تمایل بیشتر افراد به سپرده‌گذاری در بانک‌ها عدم آشنایی آنها با گزینه‌های دیگر سرمایه‌گذاری است .

ترس از دست دادن سرمایه هم یکی دیگر از دلایل احتمالی است که معمولاً مانع ورود افراد به سایر گزینه‌های سرمایه گذاری می‌شود. هرچه شناخت ما از گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری بیشتر شود در شرایط خاص اقتصادی کشور می‌توانیم سرمایه گذاری های هدفمندتر و سومندتری داشته باشیم

يكي از اين راههاي سرمايه گذاري ، بازار بورس است . واژه بورس در فضای اقتصادی این روزها، یک واژه آشناست، اما اگر از کسی بپرسید بورس چیست؟ شاید نتواند توضیح دقیقی از آن بدهد. به عبارتی بازار بورس را همه می‌شناسند اما نه آنطور که باید .

در اين راستا واحد آموزش سازمان در نظر دارد «وبينار آشنایی با بورس و سرمایه گذاری » را با حضور مهندس حامد بی غم
(کارشناس ارشد آشنایی با سرمایه گذاری در بورس مدیرت مالی ،کارشناس ارشد بورس تهران ،تحلیلگر و مشاور بازار بورس ایران و آتی کالا، 2سال سابقه تدریس بورس تهران در رشته های تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته و تابلوخوانی ) در روز چهارشنبه 99/2/3 ساعت 18 برگزار نمايد.

علاقه مندان مي توانند در زمان برگزاري ، از طريق لينك زير در اين وبينار شركت نمايند.

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس مهرناز سلطانی

با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و رو به بهبود بودن اوضاع صنایع مختلف ، در حال حاضر بورس اوراق بهادار میتواند گزینه جذابی برای سرمایه گذاری و کسب سود مناسب باشد .البته شرط فعالیت و موفقیت در این بازار ، کسب آموزش و مهارت معامله گری و استفاده از تجربیات دیگران است . برای سایر افرادی که ریسک پذیری متوسط و متوسط رو به بالایی دارند و لزوما سرمایه زیادی نیز ندارند ، کسب آموزش و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار پیشنهاد مناسبی است، که از یک طرف می توانند سودی معادل چند برابر سود بانکی داشته باشند و از طرف دیگر دردسرهای کار تیمی و واجد شرایط بودن راه اندازی کسب و کارهای دیگر را ندارند.

هدف از تهیه این کتاب الکترونیک در اختیار گذاشتن اطلاعات جهت تصمیم گیری شما برای ورود و فعالیت در بورس اوراق بهادار است و شرایط و ملزومات ورود به بازار و نکات مهم وضروری که با رعایت آن ها می توانید به صورت حرفه ای معامله کنید را در اختیارتان قرار می دهد.

باید همین الان انتخاب کنید که آیا می خواهید فرصت های مناسبی که هر روزه آشنایی با سرمایه گذاری در بورس به راحتی از کنارشان عبور می کنید را ببینید و زندگیتان را متحول کنید و دنیا را تبدیل به مکانی شادتر و زیباتر برای خود و دیگران کنید یا مانند سایر روزهای عمرتان روزهای باقی مانده را نیز چه خوب و چه بد بگذرانید . پس همین الان دست به کار شوید.

کتاب پیش رو با عنوان مردد بودن کافی است، سرمایه گذاری در بورس را شروع کنید ، توسط مهرناز سلطانی ( کارشناس ارشد و مدرس و سخنران در حوزه بورس اوراق بهادار) در فرمت فایل pdf و در 34 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا