فارکس تحلیل تکنیکال

ساختار نمودار

1.نمودار ميله ای:
همانطور که از اسمش پيداست بصورت یک ميله می باشد. در نمودار ميله ای قيمت های باز شدن ، بالایی ، پایينی ، بسته شدن ساختار نمودار را نشان می دهد. آن خط کوچکی که در سمت راست ميله قرار دارد قيمت بسته شدن و خطط کوچک سمت چپ بيانگر قيمت باز شدن است. نمودار ميله ای بصورت شکل زیر می باشد .

ساختار نمودار میان روزه نقطه و رقم

همانطور که گفتیم نمودار میان روزه مهم ترین نوع نموداری است که به وسیله چارتیست های نقطه و رقم به کار می رود. از این تکنیک در اصل برای دنبال کردن حرکت بازار استفاده می شود. هدف تعقیب و ثبت کلیه حرکات بازار بر روی نمودار است. ظاهرة تجميع و توزیع در این روش بهتر قابل تشخیص می باشد. حال به بررسی روش ساخت یک نمودار نقطه به رقم میان روزه با استفاده از قیمت های واقعی می پردازیم. در زیر قیمت های ۹ روز کاری یک سهم به چشم می خورد. مقیاس هر مربع ساختار نمودار یا واحد از نمودار ۵ است. بنابراین به ازای هر نوسان ۵ تایی قیمت در هر جهت یک مربع یا واحد رسم می شود. با نمودار یک واحد برگشتی شروع می کنیم.

شکل ۱۱-۵-الف، شکل نمودار این اعداد است حال از سمت چپ نمودار شروع می کنیم . این نمودار طوری مقیاس بندی شده که هر مربع واحد تغييرات پنج تایی قیمت را نشان دهد.

ستون ۱: یک نقطه در ۴۸۷۵ قرار دهید. چون عدد بعدی ۴۸۸۰ بزرگتر است. تا ۴۸۸۰ را با X پر کنید.

ستون ۲: عدد بعدی 4860 است. یک ساختار نمودار ستون به سمت راست بروید و یک ردیف را تا ۴۸۶۰ با O پر کنید.

ستون 3: عدد بعدی ۴۸۶۵ است. یک ستون به سمت راست بروید. یک مربع رو به بالا را با X پر کنید. یعنی تا ۴۸۶۵ .

در اینجا بایستید. تا به حال در ستون ۳ فقط یک واحد X داشتیم زیرا قیمت تنها یک واحد رشد داشته است ولی در نمودار یک واحد برگشتی می باید حداقل دو واحد در هر ستون پر شود. مشاهده می کنید که عدد بعدی ۴۸۵۰ است. پس از عدد قبلی تا اینجا را با O پر کنید. آیا برای این کار باید یک ستون به جلوتر رفت؟ پاسخ خیر است زیرا تنها یک عدد در ستون سه باقی خواهد ماند. بنابراین در ستونی که فقط یک X هست تا ۴۸۵۰ با O پر می شود.

ستون ۴: عدد بعدی ۴۸۶۰ است. یک ستون به راست بروید. یک واحد به بالا و این ستون را تا ۴۸۶۰ با X پر کنید.

ستون ۵: عدد بعدی ۴۸۵۵ است. به این خاطر که نزولی است در ستون بعدی یک واحد به پایین بروید و تا ۴۸۶۰ آن را با O پر کنید. مشاهده می کنید که این آخرین قیمت روز است و باید آن را به صورت مربع مشکی رنگ نشان دهید.

ستون ۶: اولین عدد در روز بعد ۴۸۷۰ است. مشاهده می کنید که در ستون ۵ تنها یک O داشته اید. در حالی که می بایست در هر ستون حداقل دو واحد داشته باشید. بنابراین تا ۴۸۷۰ را با X پر کنید. این به دنبال کردن زمان کمک می کند. با سیاه کردن قیمت پایانی هر روز، دنبال کردن روزهای مختلف آسان تر است.

رسم نمودار را باید به همین صورت ادامه داد.

مشاهده می کنید که در این نمودار ستون های زیادی شامل X و O ظاهر شده. این وضعیت رسم نمودار یک واحد برگشتی را تشریح می کند که در آن هر ستون می باید حداقل ۲ واحد پر شده باشد.

شکل ۱۱-۵-ب، از همان اطلاعات شکل ۱۱-۵-الف، تشکیل شده است. اما سه واحد برگشتی است می بینید که نمودار منقبض شده است و اطلاعات زیادی از دست رفته است. شکل ۱۱-۵-ج، نمودار ۵ واحدی برگشتی را نشان می دهد. سه نوع معیار برگشت رایج وجود دارد. ( او ۳ و ۵ واحد برگشتی). معیار یک واحد برگشتی اغلب برای بررسی کوتاه مدت به کار می رود و معیار سه واحد برگشتی برای بررسی ترند یا روند های میان مدت به کار می رود و معیار ۵ واحد برگشتی اصولا برای بررسی ترند یا روند های بلندمدت کاربرد دارد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

کارگزاری ارگ هومن(سهامی خاص)

در بررسی تکنيکال با یک دیتای مشخص سر و کار داریم اما بر اساس نوع تحليل و سليقه و روش تحليل همين دیتای مشخص را به یک نوع مشخص در می آوریم ، که انواع و اقسام آن در زیر معرفی می شود .

در بررسی تکنيکال با یک دیتای مشخص سر و کار داریم اما بر اساس نوع تحليل و سليقه و روش تحليل همين دیتای مشخص را به یک نوع مشخص در می آوریم ، که انواع و اقسام آن در زیر معرفی می شود .

نمودارها به چند دسته تقسيم می شوند :

1.نمودار ميله ای:
همانطور که از اسمش پيداست بصورت یک ميله می باشد. در نمودار ميله ای قيمت های باز شدن ، بالایی ، پایينی ، بسته شدن را نشان می دهد. آن خط کوچکی که در سمت راست ميله قرار دارد قيمت بسته شدن و خطط کوچک سمت چپ بيانگر قيمت باز شدن است. نمودار ميله ای بصورت شکل زیر می باشد .

2.نمودار خطی
همانطور که از اسمش پيداست بصورت یک منحنی خطی ممتد است که گسستگی در نمودار وجود ندارد. نگفته پيداست در این نمودار فقط قيمت پایانی رسم می شود . شکل زیر نمونه ای از نمودار خطی می باشد .

3.نمودار شمعی
این نوع نمودار نسخه ژاپنی نمودار مله ای است و اکنون کمتر کسی است که نمودارش بصورت شمع های ژاپنی )کندلستيک ( نباشد . نمودارهای های ژاپنی مانند نمودارهای ميله ای دارای چهار بخش قيمت پایانی ، بالایی ، پایينی ، باز شدن را نشان می دهند . در نمودارهای شمعی ان خط هایی که بالا و پایين کندل وجود دارند شادو )سایه( ناميده می شوند که بيانگر محدوده نوسان قيمت در روز می باشند . قسمت پهن و کلفت که بدنه ناميده می شود فاصله بين قيمت باز شدن و قيمت پایانی ميباشد .
نکته: در کندل منفی یعنی روزی که بازار منفی است قيمت بازگشایی بالا و قيمت بسته شدن پایين است و در روز کندل مثبت برعکس می باشد .
در شکل زیر نمونه ای از تصویر کندلی و همينطور ميله ای را در دو حالت بازار مثبت و منفی نشان ميدهد .

در شکل زیر هم یک چارت را که بصورت کندلی مي باشد نشان مي دهد که بروشنی پيداست زیبا تر و قابل فهم تر و ملموس تر از بقيه نمودارهاست .

4.نمودارهای نقطه و رقم
این نوع نمودار توسط عده معدودی از تحليل گران مورد استفاده قرار می گرد و تعداد استفاده کنندگان آن در ایران بسيار اندک است، اما روش هایسودآوری از آن را ( بعنوان مثال روش سه ال بی طراحی کرده اند. در این چارت ستون X به معنای افزایش قيمت و ستون o به ساختار نمودار معنای کاهش قيمت می باشد. اخطارهای خرید و فروش در این نمودارها بصورت دقيق بيان می شود.

ساختار نمودار سه واحد برگشتی نقطه و رقم

ساختار این نمودار نسبتا ساده است. ابتدا نمودار می بایست به همان روش نمودارهای میان روز درجه بندی شود. عدد مربوط به هر واحد باید مشخص باشد. این کار را باید بر روی یک زمینه درجه بندی شده استاندارد انجام داد تا مقیاس واحدها مشخص شده باشد. این نمودار متشکل از یک سری ستون های X و O می باشد که X ها نشان دهنده افزایش وO ساختار نمودار ها نشان دهنده کاهش قیمت هستند. (شکل ۱۱-۸ را ببینید.)

رسم این نمودار تنها با داشتن قیمت های بالا و پایین روز امکان پذیر است. چنانچه آخرین ستون فقط شامل X باشد ( افزایش قیمت را نشان بدهد) به قیمت بالایی روز توجه کنید. اگر قیمت بالای اجازه رشد قیمت به اندازه یک یا چند واحد را دارد آنها را با X پر کنید و سپس توقف کنید. این تمام کاری است که برای آن روز باید انجام دهید. به خاطر داشته باشید که واحدها و به اندازه عدد صحیح باید پر شوند. بخش یا کسی از واحدها را نباید لحاظ کرد. همین کار را برای روزهای ساختار نمودار بعد انجام دهید. قیمت های بالایی روز را دنبال کنید. مادامی که قیمت ها افزایش می یابند می توانید حداقل یک واحد ایکس رسم کنید و قیمت های پایینی را نادیده بگیرید.

سرانجام در روزی که قیمت بالایی نتوانند برای رسم یک واحد X کفایت کند باید به قیمت پایینی نگاه کنید و اگر سه واحد برگشت رخ داده باشد یک ستون به راست و یک واحد به سمت پایین بروید و سه واحد بعدی را با O پر کنید که نشان دهنده ستون نزولی است. از آنجا که در ستون نزولی هستید در روزهای بعدی نیز باید قیمت های پایینی جدید ایجاد شود تا این ستون ادامه داشته باشد. تنها زمانی که قیمت پایینی روزانه اجازه رسم یک واحد O را ندهد باید به قیمت بالایی روزانه نگاه کنید و اگر سه واحد برگشت رخ داده باشد یک ستون به سمت راست بروید و ستون جدید X را شروع کنید.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا